Kam s Déčkem?

V poslední době se rozběhla politická diskuse nad trasováním metra D. Otázka zní, zda podporovat trasu na náměstí Republiky, nebo nasměrovat Déčko tangenciálně na Žižkov a dále do Vysočan. Na úvod si řekněme, že se nejedná o pouhé dvě varianty, ale možností, jak metro D trasovat, je mnohem více. Zkusme se společně podívat na dopravní argumenty, které jednotlivé trasy odlišují.

Na úvod si řekněme, že v dnešní době už je součástí širšího centra města také oblast Vršovic, Vinohrad a Žižkova, kde mnoho lidí bydlí, pracuje a nakupuje. Není to tak, že by většina lidí potřebovala do vnitřního centra Prahy – naopak řada lidí přes centrum projíždí, ačkoliv tam nepotřebují, protože je tam vedou páteřní dopravní systémy. Oblast vnitřního centra je již dnes dopravně velmi přetížená a tuto situaci je potřeba řešit. Naopak okrajové oblasti města se rozvíjejí, již nyní tam vzniká nová zástavba, na což by doprava měla reagovat.

Jak odlehčit lince C

Linka metra C je přetížená a je žádoucí jí ulevit. To je jeden z důvodů pro výběr nové trasy. Ale která z variant to vyřeší lépe?

Na první pohled se může zdát, že pokud podél přetížené trasy postavíme jinou, zvýší se tím celková kapacita, a dojde tak ke kýženému odlehčení. To by však fungovalo v případě, že bychom zvýšili propustnost původní trasy a zkrátili na ní interval. Pokud postavíme novou trasu ve stejném úseku, cestující si vybere takovou cestu, která pro něj bude výhodnější.

Déčko směřující do centra by určitě převzalo cestující směrem od Nových Dvorů např. na hlavní nádraží, protože by nemuseli přestupovat, avšak cestující směřující dále na sever – do Kobylis, Ďáblic atd. by přestoupili na trasu C. Lidé přijíždějící Céčkem od Jižního Města by přestoupili na trasu D jen v případě, že by potřebovali do oblasti Vršovic, v opačném případě by bylo výhodnější pokračovat bez přestupu.

V případě Déčka na Žižkov a Vysočany by lidé směřující z Nových Dvorů na hlavní nádraží, Kobylisy atd. přestoupili na trasu C, ale lidé směřující od Jižního Města na Žižkov, Vysočany a okolí by přestoupili na trasu D.

Z tohoto srovnání vyplývá, že zatímco D do centra uleví Céčku od lidí směřujících od Nových Dvorů k vnitřnímu centru, ale z Céčka na něj přestoupí kvůli podobné trase málo lidí, z tangenciálního Déčka sice přestoupí více lidí na Céčko, ale výrazně větší procento lidí také přestoupí z Céčka na Déčko.

Souběžné trasy metra

Pokud postavíme trasu D do centra, nabízí se otázka, kam dál. Logickou možností je oblast Letné, Troji a Bohnic. Tím pádem by linky C a D byly od Pankráce na sever v celém zbytku trasy téměř souběžné, takže ani při dalším pokračování Déčka na sever by výrazně nenarostl počet přestupujících od Jižního Města na Déčko.

Ano, pokud bych jel na Letnou nebo do Bohnic přímo do blízkosti stanice metra, vyplatí se mi na Déčko přestoupit. Ale ve chvíli, kdy bych jel třeba na zastávku Kamenická nebo Dunajecká, vyplatí se mi zůstat v Céčku a přestoupit přímo na tramvaj nebo autobus; ušetřím si tím jeden přestup.

To je důvod, proč Déčko směřující přes nám. Republiky dále na sever Céčku ani tak příliš neuleví. Jiná možnost než na Bohnice by byla třeba směrem na Dejvice, Bubeneč a Suchdol, jenže v tu chvíli bychom dublovali nejprve Céčko, pak Áčko, což by byla ještě horší situace, a hlavně by se trasa metra D začala výrazně stáčet.

Navržená stanice Pankrác (zdroj: Metroprojekt)

Klikaté metro

Praha má bohaté zkušenosti s tím, že metro by mělo mít pokud možno co nejpřímější trasu – neměla by se příliš klikatit, a rozhodně by se neměla přibližovat k ostatním trasám. Příklady jsou metro C na Prosek a metro A na Motol (resp. dále na letiště). Atraktivita obou těchto tras pro cestující je výrazně poškozena prodloužením jízdní doby kvůli klikaté trase. Význam metra stojí především na cestovní rychlosti, kterou delší trasa snižuje. Metro C se navíc na Proseku výrazně přibližuje Béčku, jež má naopak ukázkově přímou trasu, a proto je velká poptávka po povrchové dopravě z oblasti Proseka na metro B. Měli bychom proto hledat takové trasování, aby jednotlivé linky vedly s ohledem na významné přestupní body co nejpřímějším směrem a aby se jednotlivé linky vzájemně dopravně nerušily.

Z tohoto důvodu není vhodné nejen pokračování Déčka z nám. Republiky jinam než přímo na sever. Není ideální ani větší oblouk směrem na Žižkov nebo dokonce cesta z nám. Republiky zpět na Žižkov, třebaže s automatickými vlaky. Rozhodně není vhodné ani to, aby metro D stavělo na hlavním nádraží, protože v tu chvíli už vzniká souběh s trasou C, ještě k tomu spolu s větším obloukem, takže snižuje efektivitu obou tras.

Obsluha širšího centra

Nová trasa metra by měla mít co největší význam, a tím je zejména obsluha nového území nebo zlepšení přepravních vazeb. Ve východní části širšího centra máme celé čtvrti, zejména Vršovice a Žižkov, které nejsou vůbec obslouženy metrem. Srovnejme si obě možnosti z hlediska nabídky nových spojení.

Varianta do centra zajistí nově spojení z oblasti nádraží Vršovice na nám. Míru a hlavní nádraží a v opačném směru na Pankrác a metro C na jih. Na druhou stranu spojení na hlavní nádraží je v současnosti zajišťováno zejména vlaky, které jsou v tomto případě docela hojně využívány.

Varianta na Žižkov a Vysočany zajistí spojení Žižkova a Vršovic s nádražím Libeň, nádražím Vršovice, metrem B na Černý Most (s přestupem ve Vysočanech) a metrem C na Jižní Město. Varianta nezajišťuje spojení těchto lokalit do centra, ale to je plnohodnotně zajištěno zejména tramvajemi, naopak je nežádoucí tyto tramvaje přímo dublovat, protože nelze očekávat, že při trasování metra přes hlavní nádraží by bylo možné v tramvajích na Žižkově výrazně šetřit – vzhledem k tomu je vhodnější zvolit pro metro jinou trasu, která pohodlně zajistí tangenciální spojení; pro cestu do centra bude rovněž možné použít přestup na trasu A.

Odlehčení metru B

Kromě trasy C je nutné do budoucna ulevit i dalším trasám, metro B směrem od Černého Mostu je v centru již nyní velmi vytížené. V oblasti Vysočan se navíc připravuje rozsáhlá nová zástavba v prostoru bývalých továren, která béčku ještě přitíží. Trasování metra D z Pankráce přes Žižkov do Vysočan by vytvořilo užitečné spojení pro cestu směrem od Černého Mostu do oblastí Žižkova a Vršovic, ale také Nových Dvorů, Modřan a Jižního Města – část těchto tras je dnes realizována metrem B do centra a někdy s přestupem na trasu C. Také nádraží v Libni je už dnes využívaným přestupním uzlem, kam je dobré spojení zejména autobusovými linkami z východní části města, metro D by význam tohoto uzlu ještě zvýšilo, a hlavně by zlepšilo spojení na vlaky směrem na východ z oblasti Žižkova, Vršovic atd.

Náhradní doprava za Céčko?

Jedním z používaných argumentů je také řešení náhradní dopravy při rekonstrukci Nuselského mostu. Zde je nutné uvážit, že hovoříme o stavbě s náklady v řádu desítek miliard korun, která ve městě zůstane další desítky let. Realizovat takovou stavbu jako náhradní dopravu na několik měsíců je ekonomicky neobhájitelné. Při stavbě metra je nutné uvažovat o významu stavby v horizontu desítek let.

Některé možné varianty metra D (zdroj: subrt.blog.idnes.cz)

O jakých variantách se bavíme

Varianta do centra

Tato varianta vychází z aktuálně připravovaného projektu. Počítá s tím, že metro D by vedlo z Pankráce přes náměstí Míru a hlavní nádraží na náměstí Republiky. Další pokračování by mohlo být např. na Letnou a Bohnice. Tato trasa byla v minulosti zvolena z politických důvodů zejména kvůli obsluze zájmových oblastí v okolí nám. Republiky.

Varianty z nám. Míru na Žižkov a Vysočany

Varianty počítají s pokračováním metra D z nám. Míru přímo na Žižkov a do Vysočan. Tento článek počítá s tím, že v těchto variantách by metro D nestavělo na hlavním nádraží, aby nedocházelo k souběhu s metrem C a také aby bylo dosaženo přímější trasy.

Výhodou této varianty je zejména platné územní rozhodnutí na celý úsek Písnice – Náměstí Míru. Velkou otázkou tedy bude, zda a jak hodně je vhodné územní rozhodnutí změnit nebo jeho část nevyužít. Na druhou stranu mluvíme o investici za desítky miliard, a proto bychom měli možnost změny územního rozhodnutí také aspoň uvažovat jako jednu z variant.

Úprava územního rozhodnutí by byla vhodná alespoň v okolí stanice Náměstí Míru, aby byla možná co nejpřímější cesta dále na Žižkov a také aby se zlepšily možnosti přestupu na trasu A, které současný projekt řeší nedostatečně.

Varianty z Pankráce rovnou přes Vršovice na Žižkov a Vysočany

Tyto varianty vycházejí ze staršího návrhu trasy, který počítal s křižováním trasy A na Jiřího z Poděbrad, projekt by však bylo nutné aktualizovat s ohledem na současný stav a předpokládaný rozvoj oblasti. Klíčové je obsloužení Vršovic a Žižkova s přestupem na metro C na Pankráci, metro B na Vysočanské a vlaky i tramvaje na Nádraží Libeň.

Srovnání variant

Varianta na Nám. Republiky

+ územní rozhodnutí na úsek Pankrác – nám. Míru
+ alternativa při výluce metra C
+
+
+

– přivedení další zbytné dopravy do vnitřního centra
– souběh s metrem C z Pankráce do centra, resp. na sever města
– neobslouží širší centrum
– neodlehčí metru B

Varianta z Nám. Míru na Žižkov a Vysočany

+ uleví trasám C a B
+ odvede část zbytné dopravy z vnitřního centra
+ obslouží oblast Žižkova
+ zajistí tangenciální spojení oblastí širšího centra
+ územní rozhodnutí na úsek Pankrác – nám. Míru

– klikatější trasa při vedení směrem na Žižkov
– přímější vedení trasy vyžaduje úpravu územního rozhodnutí
– ve Vršovicích zastavuje pouze u nádražíVarianta z Pankráce na Žižkov a Vysočany

+ uleví trasám C a B
+ odvede část zbytné dopravy z vnitřního centra
+ obslouží Vršovice a Žižkov
+ zajistí tangenciální spojení oblastí širšího centra

– nelze využít územní rozhodnutí na úsek Pankrác – nám. Míru
Každá z navržených variant má tedy své výhody a nevýhody. Ačkoliv mi vychází jako vhodnější trasování mimo hlavní nádraží na Žižkov a Vysočany, i zde existuje několik různých možností. V každém případě by tedy bylo vhodné zpracovat více variant a podrobit je plnohodnotné odborné analýze, na jejímž základě je možné zvolit nejlepší trasování.

Dosavadní návrhy trasy metra D vycházely převážně z představ politiků bez odborných podkladů. To by bylo dobré napravit dříve než bude zahájena stavba jakékoliv varianty.

Návrh trasování metra z komplexní studie z r. 1987 (zdoj: metroweb.cz)

Článek vyjadřuje osobní názor autora a je jedním z příspěvků do probíhající veřejné diskuse. Autor je dopravní inženýr a dlouhodobě se věnuje problematice veřejné hromadné dopravy.

Zveřejněno: 19. 4. 2018
Autor: Ondřej Kališ

Komentáře jsou uzavřeny.