Význam VHD

 

Veřejná hromadná doprava (VHD) je zásadní zejména ze tří hledisek:

1) ekologického

2) ekonomického

3) společenského

Ekologický význam spočívá např. v menším dopadu na znečištění ovzduší oproti stavu, kdy by uživatelé VHD jezdili osobními auty (IAD), a to mnohdy v malém počtu osob na jedno vozidlo nebo dokonce jednotlivě. Některé druhy VHD snižují alespoň lokální emise využitím elektrické trakce, což je důležité zejména ve větších městech, elektrická energie navíc může být v některých případech vyráběna z obnovitelných zdrojů a k přírodě šetrným způsobem.

Mnohem menší dopad na životní prostředí má však VHD oproti IAD také z hlediska využití prostoru, hlučnosti a poškození krajiny.

IAD často zejména ve větších městech nejenže způsobuje zácpy (kongesce), a tím zpomaluje silniční dopravu – přičemž VHD by proti tomu měla být co nejvíce chráněna preferenčními opatřeními, o nichž si povíme více v některé z dalších kapitol, ale při hustém provozu vytváří bariéry i pěšímu provozu – jednoduše je mnohdy obtížné přejít přes ulici. V této souvislosti je vhodné zmínit také negativní dopad na bezpečnost, který IAD má, a to i vzhledem k ostatním účastníkům provozu na komunikacích včetně chodců.

Velké požadavky na prostor se však v případě IAD zásadně projevují i u dopravy v klidu (parkování a odstavování vozidel). Osobní auta zabírají hodně prostoru, který by při využití efektivnějších forem dopravy mohl být využit jiným, přínosnějším způsobem.

Z hlediska hlučnosti je rozdíl zřejmý, a je podobný emisím jiných škodlivin. Ačkoliv autobus nebo i vlak může být hlučnější než auto, rozdíl je v tom, že autobus projede lokalitou jednou za určitý čas, zatímco aut tudy k zajištění stejného přepravního výkonu projede mnohem více.

K poškození krajiny IAD dochází zejména nepřímo. Její velké prostorové nároky totiž, jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, vedou k tlaku na výstavbu další a další dopravní infrastruktury, která by při větším využívání efektivnějších forem dopravy nebyla nutná nebo ne v takové míře a s takovou kapacitou.

Ekonomický význam VHD tkví především ve zvýšení mobility lidí. Kvalitní VHD jim umožňuje přesouvat se za menší náklady než autem, a díky tomu je možné, aby si např. našli práci ve větší vzdálenosti od domova a mohli do ní denně dojíždět, nebo aby více cestovali ve svém volném čase bez nutnosti mít nebo využívat auto. Právě rozvoj turistického ruchu je jedním z dalších pozitivních dopadů kvalitní VHD na ekonomiku příslušného regionu. K tomu je však nutné, aby kvalitní VHD jezdila také o víkendech, a je vhodné pamatovat i na turistickou dopravu, tedy spojení do míst potenciálně zajímavých pro výlety, a také vyloženě turistické linky, cyklobusy apod.

Ekonomický přínos VHD se však projevuje také v menší nutnosti investic do dopravní infrastruktury, na něž, jak bylo řečeno již výše, vytváří IAD velmi silný tlak.

Společenský význam hromadné dopravy spočívá kromě samotného setkávání lidí při cestě jako takové zejména v možnosti samostatně cestovat i pro lidi, kteří nemohou řídit auto (ať už ho nemají, nemohou vlastnit řidičské oprávnění nebo jim to neumožňuje zdravotní stav) – to se týká hlavně nejmladších a nejstarších. Díky VHD si může dítě samo bez problémů dojet do školy a nemusí zatěžovat rodiče svým odvozem, starší člověk nemusí být vytržen ze společnosti a odkázán na pomoc někoho jiného při cestě na návštěvu, k doktorovi, na hřbitov apod., ale může si tam dojet sám i v případě, že již nemůže řídit auto. Zároveň kvalitní VHD umožňuje všem lidem snadno a výhodně cestovat do města, mezi městy nebo i do přírody, za kulturou, turistikou, zábavou, poznáním nebo za čímkoliv jiným, a tím pomáhá zkvalitňovat a spojovat společnost.

Do významu VHD ze společenského hlediska můžeme zahrnout i již zmíněnou větší bezpečnost než v případě IAD, a to jak pro samotné cestující, jelikož VHD je statisticky výrazně bezpečnější a její větší bezpečnost lze snáze zajistit než v případě IAD, tak pro ostatní osoby pohybující se na pozemních komunikacích.

Vytvořeno: 10. 11. 2016
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *